تغذیه ماهی کپور

تغذیه ماهی کپور

تغذیه ماهی کپور بایستی بایستی توسط مواد غذایی برخوردار از کیفیت مطلوب ، به میزان مناسب ، در مکانی ثابت و زمانی مشخص و مقرر صورت گیرد.

اصول تغذیه ماهی کپور

تغذیه ماهی های کپور پرورشی بایستی بر مبنای اصول اساسی مربوط به آن صورت گیرد. این اصول اساسی شامل (۴) مورد قابل توجه است که به تدریج تاثیر بسزایی بر روی اعمال فیزیولوژیک ماهی کپور ایفا میکند.

اصول تغذیه ماهیان کپور :

▪میزان مصرفی مواد غذایی

▪سطح کیفی مواد غذایی

▪مکان غذادهی

▪تایم غذادهی

در ادامه به بررسی مفصل هرکدام از اصول مذکور موثر در ماهی های کپور پرورشی میپردازیم.

 تغذیه ماهی کپور
تغذیه ماهی کپور

میزان مناسب مواد غذایی

میزان مواد غذایی مصرفی ماهی کپور را بایستی بر اساس جدول های مربوط به محاسبه خوراک ماهی موردنظر ، تعیین کنید.

اساس پایه این جدول شامل وزن اکنونی ماهی به علاوه چگونگی شرایط مزرعه پرورشی میباشد. میزان مواد غذایی مصرفی ماهی کپور که به عنوان تغذیه آن تلقی میگردد. بایستی بطور قطع با جدول مذکور مطابقت داشته باشد.

البته در شرایط خاص همچون بیومس و افزایش رشد ماهی تغییر میزان مواد غذایی مصرفی ماهی امکان پذیر است.

سطح کیفیت تغذیه ماهی کپور

همانطور که ذکر شد ، کیفیت تغذیه ماهی های کپور پرورشی یکی از اصول مهم در غذادهی این نوع جاندار آبزی است.

دقت کنید ، به هیچ وجه بطور ناگهانی و غیرمترقبه اقدام به تغییر مواد غذایی ماهی مذکور نکنید. در صورت لزوم بایستی بطور تدریجی و با مرور زمان این تغییر را در مواد غذایی ماهی ایجاد کنید. در غیر اینصورت ماهی تغییر در مواد غذایی را درک میکند و دیگر به تغذیه ادامه نمیدهد.

ایجاد تغییرات در مواد غذایی را بایستی ابتدا در هفته اول (۵)٪ ، در هفته دوم (۱۰)٪ ، در هفته سوم (۲۰)٪ از میزان مواد غذایی اکنونی ماهی را تغییر دهید ، و بایستی همینطور ادامه دهید تا بطور کل مواد غذایی را مورد تغییر قرار گیرد.

نکته : تا حد امکان در روزهای ابتدایی سعی کنید ، فرم و شکل مواد غذایی اکنونی ماهی را حفظ کنید.

سطح کیفیت تغذیه ماهی کپور
سطح کیفیت تغذیه ماهی کپور

مکان غذادهی

دقت کنید ، پرورش دهندگان ماهی کپور بایستی مکان ثابتی را جهت غذادهی به آن در نظر بگیرند. البته در صورت لزوم میتوانند این مکان را تغییر دهند ، اما این تغییر بایستی کم کم و بصورت تدریجی ایجاد شود.

در صورتیکه استخر شما برخوردار از (۲) گونه ماهی کپور معمولی و ماهی کپور آمور میباشد ، بایستی مکان غذادهی آن ها در فواصل زیادی از هم باشد.

اصول زمان تغذیه ماهی کپور

دقت کنید ، غذادهی به ماهی کپور بایستی در تایم و زمان مشخصی صورت گیرد. غذادهی روزانه در زمانی ثابت سبب حداقل رسانی میزان مصرفی انرژی ماهی جهت رساندن خود به مکان موردنظر میشود.

از مزایای دیگر غذادهی در تایم ثابت میتوان به مصرف مواد طبیعی قابل تغذیه توسط ماهی کپور اشاره کرد.

ایجاد تغییرات بطور مداوم در تایم غذادهی سبب انتظار ماهی برای مواد غذایی میشود. و دیگر از مواد غذایی قابل تغذیه استخر مصرف نمیکند. همچنین ایجاد تغییرات سبب عجله در خوردن مواد غذایی و صرف انرژی فراوان جهت رساندن خود به مکان موردنظر میشود.

غذادهی به ماهی بمدت طول (۷) روز در تایم مشخص و مقرر سبب ایجاد عادت در ماهی میشود.

نکته : در صورتیکه غذادهی به ماهی در طی روزی در همان زمان مقرر انجام نگرفته باشد ، از تغذیه ماهی در آن روز جهت جلوگیری از تغییر عادت تغذیه ای ان بالکُل خودداری کنید.

دقت کنید ، در صورتیکه استخر پرورشی شما ترکیبی از ماهی کپور و آمور است. بایستی روزانه ابتدا اقدام به تغذیه آمور کنید و پس از گذشت مدت زمان (۲) ساعت ماهی کپور را تغذیه کنید. علت این کار عدم مصرف ماهی آمور از مواد غذایی ماهی کپور معمولی است.

اصول زمان تغذیه ماهی کپور
اصول زمان تغذیه ماهی کپور
کلیه حقوق این سایت متعلق به مجموعه آبزیان میباشد. طراح : یاسر عباس نیا
محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.